Nierealizowanie kontaktu z dzieckiem

Pomimo, że wielokrotnie pojawiały się zapowiedzi wprowadzenia do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań analogicznych do przypadków  niealimentacji czyli uznania  utrudniania bądź uniemożliwiania orzeczonych kontaktów za przestępstwo określone w kodeksie karnym, na chwilę obecną ministerstwo wycofało się z takich planów.

Zasadniczym zatem instrumentem mającym przymusić niepokornego rodzica do wykonania orzeczenia jest procedura określona w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Procedura ta, co warto zaznaczyć – dwuetapowa, jest formą finansowego wywarcia wpływu na osobę nierealizująca bądź utrudniającą realizację kontaktów. Polega ona w pierwszym etapie na zagrożeniu  nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku wynikającego z orzeczenia regulującego kontakty. W drugim zaś etapie polega na nakazaniu zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej już kwoty będącej iloczynem ilości naruszeń i kwoty ustalonej w pierwszym etapie procedury. Warto podkreślić,  że  wysokość kwoty ustalonej w pierwszym etapie omawianej procedury nie jest przez przepisy określona. Jest ona każdorazowo ustalana przez Sąd a jej wysokość uzależniona  od sytuacji majątkowej osoby nierealizującej orzeczenia o kontaktach.

Z redakcji omawianego przepisu wynika, że procedura o jakiej mowa wyżej dotyczy sytuacji gdy to rodzic który ma prawo do kontaktów spotyka się z odmową bądź ich utrudnianiem ze strony rodzica sprawującego na co dzień piecze nad dzieckiem.

Ale czy tylko?

Przed odpowiedzią na to pytanie stanął Sąd Najwyższy do którego trafiło takie zapytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Sąd ten bowiem orzekając w jednej ze spraw powziął wątpliwość czy omawiana procedura przymuszenia do wykonania kontaktów może być zastosowana także  w sytuacji odwrotnej niż standardowa tj. w stosunku do rodzica który nie sprawuje codziennej pieczy nad dzieckiem i na rzecz którego zostały kontakty orzeczone?

Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona najprawdopodobniej w najbliższym czasie.

Jeżeli problem realizacji kontaktów z dzieckiem jest także Twoim problemem, potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i należytym przeprowadzeniu postępowania  bądź szukasz i nie boisz się spróbować rozwiązań niestandardowych, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.