Specjalizacje

Specjalizacje

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss specjalizuje się w kompleksowym, prawnym rozwiązywaniu szeroko rozumianych spraw rodzinnych na wszystkich ich etapach, począwszy od doradztwa prawnego, poprzez ugodowe próby rozwiązywania sporów, kończąc na zastępstwie procesowym przed sądami wszystkich instancji.

W sprawach rozwodowych niezmiernie ważne jest doświadczenie zawodowe oraz życiowe. Połączenie ponad dwudziestoletniej praktyki adwokackiej i wcześniejszej pracy orzeczniczej w sądzie z doświadczeniem życiowym pozwala na odpowiednie podejście do każdej sprawy. Znajomość i właściwe zastosowanie podstawowych zasad rządzących procesem rozwodowym pozwala na ustalenie z Klientem właściwych celów i optymalnej taktyki z punktu widzenia okoliczności faktycznych sprawy.

Wśród spraw z zakresu prawa rodzinnego dużo miejsca w praktyce Kancelarii zajmują sprawy z elementem zagranicznym tj. gdy jedna ze stron sporu mieszka lub przebywa za granicą. Do tych spraw należą w szczególności sprawy, w których jeden z małżonków po rozstaniu pozostaje za granicą, sprawy o kontakty z dzieckiem rodzica mieszkającego za granicą a także sprawy oparte na konwencji haskiej dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców.

Kancelaria podejmuje się tzw. spraw trudnych związanych np. z problemem alienacji rodzicielskiej, zespołem DDA czy walką o prawa ojców.

Szczególnym wyzwaniem i ambicją Kancelarii jest pomoc ojcom w realizacji ich praw, przełamywanie funkcjonujących w tym zakresie stereotypów. Ponieważ znalezienie najwłaściwszego rozwiązania problemu w sprawach rodzinnych wymaga zwykle wiedzy z zakresu nie tylko prawa, ale także psychologii czy pedagogiki, Kancelaria współpracuje ze specjalistami z tych dziedzin.

Sprawy o podział majątku to zwykle kontynuacja współpracy w zakresie spraw rozwodowych. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że dopiero uporządkowanie spraw majątkowych, a temu celowi służą sprawy o podział majątku, stanowi w praktyce definitywne rozstanie się z byłym współmałżonkiem. Sprawy o podział majątku to sprawy, których przedmiotem jest kompleksowe rozliczenie małżeństwa pod względem finansowym. Istotną okolicznością jest to, że sprawa o podział majątku jest niejednokrotnie jedyną i zarazem ostatnią okazją zgłoszenia określonych roszczeń finansowych.

 • rozwody,
 • podziały majątku,
 • alimenty,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • miejsce pobytu dziecka,
 • porwania rodzicielskie

Sprawy spadkowe niewątpliwie należą do tych, które budzą wiele emocji, gdyż toczą się pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Wymagają zatem dystansu, ale także wiedzy i doświadczenia. Kwestie dziedziczenia testamentowego czy skomplikowanych rozliczeń tzw. zachowku lub działu spadku to tylko przykłady najczęstszych spraw z praktyki Kancelarii, które są rozstrzygane na drodze sądowej.

 • nabycie spadku,
 • ważność testamentu,
 • zachowek,
 • dział spadku

Sprawy karne to sprawy oparte na zasadzie domniemania niewinności. To organy ścigania jak policja czy prokuratura muszą przed sądem udowodnić winę w sposób niepozostawiający jakichkolwiek wątpliwości. Rolą Kancelarii jest ich wskazywanie, poszukiwanie takich wątpliwości, których nie da się usunąć, a to pozwoli na uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku. Istotny jest także kontakt z organami ścigania i zaangażowanie w sprawę już na etapie prowadzonego dochodzenia bądź śledztwa, co bez profesjonalnej pomocy prawnej bywa w praktyce bardzo utrudnione.

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych pozwala na poznanie branży, w której funkcjonuje firma, zasad rządzących danym biznesem, a tym samym daje możliwość doradztwa prawnego uwzględniającego nie tylko obowiązujący stan prawny, ale także znajomość tzw. otoczenia gospodarczego, w jakim działa dana firma. Wśród podmiotów obsługiwanych przez adwokata Jacka Buss znalazły się do tej pory podmioty z branży morskiej, komputerowej czy telekomunikacyjnej. Obecnie  Kancelaria prowadzi obsługę prawną firmy produkcyjnej zorganizowanej w formie spółki akcyjnej.