Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód z orzeczeniem o winie to jedna z możliwości którą należy każdorazowo rozważyć decydując się na złożenie pozwu rozwodowego. Czytaj więcej!

Powstaje pytanie co możemy zyskać?

Wyrok w której jedna ze stron została uznana na wyłącznie winną rozkładu pożycia wywołuje określone skutki prawne. Przede wszystkim osoba wyłącznie winna zostaje obciążona wszystkimi kosztami postępowania rozwodowego. Nadto takie rozstrzygnięcie determinuje kształt obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami. M.in. pozwala w pewnych okolicznościach  osobie nie winnej domagać się alimentów na swoją rzecz od małżonka wyłącznie winnego rozkładu. To czy uznanie jednego z małżonków wyłącznie winnym rozkładu pożycia będzie miało wpływ na kwestie dotyczące podziału majątku bądź na rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych dzieci zależy od tego na czym owa wina będzie polegać. I tak tytułem przykładu zdrada małżeńska będzie na ogół pozostawała bez wpływu na sprawy majątkowe czy dotyczące wspólnych dzieci stron ale już nadużywanie alkoholu bądź trwonienie majątku – taki wpływ najprawdopodobniej będą miały.

A czy coś możemy stracić?

Gdy domagamy się uznania współmałżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie powinniśmy liczyć ani na szybkie zakończenie sprawy ani na bezbolesny jego przebieg. Musimy bowiem sformułować zarzuty wobec współmałżonka a także je udowodnić. Naszym zatem obowiązkiem procesowym będzie powołanie świadków, dołączenie zdjęć, dokumentów itd. potwierdzających stawiane zarzuty. Konsekwencją postępowania rozwodowego z ustalaniem winy jest zwykle konieczność zaangażowania w spór osób trzecich tj. członków rodziny, znajomych, przyjaciół.

Kiedy powinnyśmy decydować się na pozew z ustalaniem winy?

Odpowiedź na to pytania jest związana z tzw. zasadą nie miarkowania winy. Otóż sąd ustalając winę w rozkładzie pożycia jej nie mierzy, nie ustala który z małżonków jest bardziej winny. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd dojdzie do przekonania, że każda ze stron w jakieś części przyczyniła się do rozkładu pożycia, to orzeknie rozwód z winy obu stron i to niezależnie od tego jakie będą proporcje owej winy po każdej stronie. Tylko zatem sytuacja w której wina w 100% leży po jednej stronie uzasadniać będzie rozwód z wyłącznej winy tej strony.

Czy udział fachowego pełnomocnika jest konieczny?

Jak z powyższych uwag wynika, w sprawach w których przedmiotem sporu jest wina w rozkładzie pożycia, zasadny jest udział zawodowego pełnomocnika procesowego, który pomoże sformułować zarzuty albo się do nich odnieść, złoży stosowne wnioski dowodowe a także będzie brał udział w postępowaniu dowodowym w tym w przesłuchaniu świadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − sześć =