Polityka prywatności

Polityka prywatności

Adwokat Jacek Buss wykonując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuje, że:

 1. Dane osobowe są przez Administratora :
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, („ograniczenie przechowywania”);
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

 1. Administratorem danych osobowych jest adwokat Jacek Buss prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Jacek Buss zwany dalej „Administratorem” bądź „Adwokatem”.. Dane kontaktowe Administratora : numer telefonu komórkowego : 608331719 adres e-mail : jacekbuss@pomocprawna.pl.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1. pkt. b RODO );
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust.1. pkt.c. RODO );
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( art. 6 ust.1. pkt f RODO).

 

 1. Przetwarzane dane osobowe obejmują tzw. zwykłe dane osobowe, w szczególności : imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów są organy prowadzące dane postępowanie w tym sądy, prokuratury, jednostki policji, a także przeciwnicy procesowi stron reprezentowanych przez Administratora i ich pełnomocnicy. Odbiorcami danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usług na rzecz Administratora są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-podatkowe, usługi informatyczne, a także tzw. pełnomocnicy substytucyjni w przypadku ich ustanowienia – wszyscy w zakresie jedynie niezbędnym do wykonania swoich czynności.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy przez Adwokata oraz czas wynikający z przepisów obowiązujących Adwokata tj. np. przepisów podatkowo-księgowych.

 

 1. Osoba przekazująca swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo żądania od Adwokata dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Osoba przekazująca swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem wynikającym z umowy o ewentualnej współpracy i warunkiem jej zawarcia oraz wykonywania. Podpisując umowę o współpracy Klient wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych w celach w niej wskazanych a także na zarchiwizowanie faktu zawarcia niniejszej umowy. Zgoda taka może być cofnięta w każdej chwili.

 

 1. W przypadku posiadania przez Adwokata profili na portalach Facebook i LinkedIn, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez osoby odwiedzające te profile. Pozostawienie danych osobowych na portalu jest wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celach wynikających z istoty i charakteru portalu.

 

 1. Wysłanie formularza kontaktowego przez osobę odwiedzającą stronę z poziomu strony internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następującego oświadczenia: „Wysłanie wiadomości oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez ich Administratora w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi bądź nawiązaniem współpracy. Na Państwa żądanie dane zostaną sprostowane, usunięte. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Administratorem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest Kancelaria Adwokacka Jacek Buss – dane kontaktowe na stronie internetowej. Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi gwarancji świadczenia usługi prawnej . Zapoznaj się z polityką przetwarzania danych osobowych”

 

 1. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.